English

2018年吉林大学博士学位论文答辩会 (科学技术哲学专业)

2018-05-27  点击:[]

吉林大学博士学位论文答辩会

(科学技术哲学专业)


博士学位申请人:赵        指导教师:王跃新 教授


论文题目:《创新思维:科学知识增长的灵魂
答辩委员会组成:

主席:潘福林 教授 长春工程学院   博士生导师

委员:张  旺 教授 吉林省教育学院  博士生导师

      李  为 教授 吉林大学        博士生导师

      刘猷桓 教授 吉林大学        博士生导师

      赵  玲 教授 吉林大学        博士生导师

      李海峰 教授 吉林大学        博士生导师


答辩时间:2018060309:00

答辩地点:东荣大厦A908会议室


吉林大学哲学社会学院

                                O一八年五月二十五日


吉林大学哲学社会学院 保留网站所有权
地址:吉林省长春市前进大街2699号吉林大学哲学社会学院 邮编:130012