English

关于“端午节”期间教学安排的通知

2017-05-12  点击:[]

各教学单位:

根据校办《2017年端午节放假通知》要求,现将端午节期间本、专科教学安排通知如下:

530日(星期)端午节,停课放假;

527(星期六)529(星期一)的课程对调,即527(星期六)529(星期一)的课,529日(星期)上527日(星期)的课;

528日(星期按原教学计划正常进行

请各教学单位将端午节期间的教学安排通知到每一位相关的任课教师,以确保正常的教学秩序。

 

                                                      教 务 处

                              2017年5月11


吉林大学哲学社会学院 保留网站所有权
地质:吉林市长春市前进大街2699号吉林大学哲学社会学院 邮编:130012